Eddie Stobart Festival 26-27th May 2012 - John Glover (Mr G)